Pozvánka na valnou hromadu FC Velké Meziříčí


 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
SPOLKU FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ, z. s.
Předseda spolku
FC Velké Meziříčí, z.s.

se sídlem U Tržiště 841/4, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 15544940, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložka 1221 svolává
valnou hromadu spolku FC Velké Meziříčí, z.s.
která se bude konat dne 30. 3. 2017 v 17,00 hod.
v klubovně FC Velké Meziříčí, z.s. pod adresou Velké Meziříčí, U Tržiště 2236/2

 

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčitatelů hlasů, ověřovatelů zápisu)

3.
Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov (přizpůsobení stanov právní úpravě obsažené v zák.č. 89/2012 Sb.)

4. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016

5. Schválení výše příspěvků členů

6. Odvolání předsedy spolku

7. Volba členů výboru ( předsedy, místopředsedy, člena)

8. Diskuze

9. Závěr

Registrace členů bude zahájena v 16,00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se člen, eventuelně jeho zákonný zástupce prokáže občanským průkazem.

Ve Velkém Meziříčí dne 28. 2. 2017

                                                                                             Ing. Petr Ostrý

                                                            Předseda spolku FC Velké Meziříčí, z.s.S T A N O V Y

 1. Úvodní ustanovení

   

   1. Název a sídlo

    Název spolku :   FC Velké Meziříčí, z.s.

    Sídlo spolku :     U Tržiště 2236/2, Velké Meziříčí, PSČ 594 01 

   2. Postavení FC Velké Meziříčí

    1. FC Velké Meziříčí je dobrovolným spolkem občanů, zákonných zástupců dětí a jiných osob, kteří se zajímají o fotbal ve Velkém Meziříčí.

    2. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných      organizacích a ve své činnosti vychází z principů dobrovolnosti, otevřenosti, nezištnosti a          partnerství se spolupracujícími subjekty.   

    3. Spolek spolupracuje s ostatními sportovními kluby, tělovýchovnými jednotami, Českým         svazem tělesné výchovy a Českomoravským fotbalovým svazem.

    4. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

    5. Spolku bylo přiděleno IČ : 15544940.

    6. Spolek pracuje na principu demokracie, občanské tolerance a morálky, dbá na dodržování zákonů a dobrých mravů 

 2. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

   

 1. Účel, hlavní činnost :

Spolek :

 

a)  Vytváří ekonomické a další podstatné předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje fotbalu a dalších forem tělesné kultury.

b)  Vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu mládeže, získává nové členy z řad mládeže a zajišťuje její výkonnostní růst.

c)  Pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti, všestranné zdatnosti svých členů.

d) Účastní se oficiálních soutěží, organizuje tréninky, pořádá soustředění týmů, připravuje k výkonu své činnosti trenéry a další funkcionáře.

e)  V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti.

 

 1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

   

 2.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 3. Vedlejší činnost:

  a) výroba, opravy a údržba sportovních potřeb,

  b) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

  c) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,

  d) hostinská činnost,

  e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

   

   

 1.  Orgány spolku

   

  Spolek zřizuje tyto orgány:

   

  a) Členská schůze.

  b) Výbor.

   

         Členská schůze.

   

  1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku s členstvím základním a členstvím podporovatelským. Členská schůze se schází řádně alespoň jednou ročně. Členská schůze je svolávána výborem. Výbor je povinen členskou schůzi svolat na návrh alespoň 1/3 všech členů s členstvím základním. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů s členstvím základním, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s členstvím základním, vyjma rozhodnutí o zrušení spolku, kdy je třeba tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných členů s členstvím základním. Každý člen s členstvím základním má jeden hlas, kterým je oprávněn hlasovat na členské schůzi a každý člen s členstvím podporovatelským má jeden hlas poradní.  

   

  2.   Umožňuje se členské schůzi jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví výbor v pokynu pro hlasování členské schůze per rollam.

   

  3.  Členská schůze :

  a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,

  b) volí a odvolává členy výboru,

  c) schvaluje zprávu výboru o činnosti a o hospodaření spolku,

  d) schvaluje výši členských příspěvků,

  e) schvaluje a mění stanovy spolku,

  f) rozhoduje o zrušení spolku.

   

         Výbor

   

      1. Výbor je kolektivní statutární orgán spolku, který zajišťuje chod spolku a naplňování jeho cílů Výbor má pět členů a sestává z předsedy, místopředsedy, sekretáře a dvou členů. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou svých členů.

        

      2. Výbor je volen členskou schůzí na 5 let, vyžádá-li si to mimořádná situace, může zvolený výbor doplnit svůj původní počet kooptací nových členů až do výše 1/3 svých původních členů.

 

 

      1. Působnost výboru :

        

  • svolává členskou schůzi spolku,

  • odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,

  • rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku se členstvím základním,

  • sestavuje rozpočet spolku,

  • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů,

  • rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské schůzi.

    

 1. Předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda řídí činnost spolku a reprezentují spolek navenek. Sekretář zajišťuje administrativní záležitosti související s činností spolku. Předsedu, místopředsedu a sekretáře volí z řad svých členů výbor. Opětovné zvolení do funkce je možné. Předsedou a místopředsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná. Za výkon funkce předsedy, místopředsedy a sekretáře přísluší náhrada hotových nákladů, které jim v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.

   

  5.         Výkon funkce člena výboru zaniká:

  a) písemnou rezignací adresovanou výboru,

  b) úmrtím,

  c) odvoláním členskou schůzí,

  d) uplynutím funkčního období.

   

         Jednání a podepisování za spolek

     

        Za spolek jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda.  

   

   

 1. Členové

   

  Člen spolku

   

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.

 2. Členem může stát každá osoba bez ohledu na svoji společenskou a politickou orientaci či vyznání.

   

  Druhy členství :

   

  • základní,

  • podporovatelské,

  • přispívatelské.

    

   Základní členství

    

    1.             Členem s členstvím základním se stává taková fyzická osoba starší 18-ti let, která podáním přihlášky do spolku vysloví souhlas s posláním a principy spolku, zaváže se dodržovat její stanovy a o jejím přijetí rozhodne výbor spolku, který i zajistí vydání členského průkazu.

      

    2.             Člen s členstvím základním je oprávněn účastnit se členské schůze, rozhodovat hlasováním o záležitostech příslušejících do působnosti členské schůze, vznášet na členské schůzi připomínky a návrhy a požadovat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad jednání členské schůze. Člen s členstvím základním je oprávněn volit členy výboru a být za člena výboru volen.

      

    3.             Člen s členstvím základním je povinen dodržovat stanovy spolku a vnitřní směrnice, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce, do které byl zvolen, platit členské příspěvky.

      

    4.             Základní členství zaniká písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze spolku, vyloučením z vážných důvodů (porušení stanov, vnitřních směrnic, jednání v hrubém rozporu s účelem, zájmy a cíly spolku), úmrtím člena.

      

    5.             Evidenci a pravidla registrace členů s členstvím základním určuje výbor.   

      

      

     Podporovatelské členství

      

      1. Členem s členstvím podporovatelským se stává fyzická osoba dnem, kdy je zařazena do některého z družstev spolku ( hráč ). Takto vzniká podporovatelské členství také hráči, který je zařazen v některém družstvu spolku na hostování z jiného oddílu.

        

 1.             Člen s členstvím podporovatelským je oprávněn účastnit se členské schůze s hlasem poradním, vznášet na členské schůzi připomínky a návrhy a požadovat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad jednání členské schůze. V případě člena s členstvím podporovatelským mladším 15-ti let vykonává tato jeho práva zákonný zástupce.

   

 2.             Člen s členstvím podporovatelským je povinen dodržovat stanovy spolku, vnitřní směrnice, soutěžní řády, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, platit členské příspěvky.

   

  3.              Podporovatelské členství zaniká písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze spolku, vyloučením z vážných důvodů (porušení stanov, vnitřních směrnic, soutěžních řádů,  hrubá nebo opakovaná nekázeň, jednání v hrubém rozporu s účelem, zájmy a cíly spolku), ukončením sportovní činnosti v družstvu spolku.

   

  Přispívatelské členství

   

   1. Členem s členstvím přispívatelským se stává fyzická nebo právnická osoba registrací dostupnou na sportovišti spolku a zajišťovanou výborem.

     

   2. Člen s členstvím přispívatelským je oprávněn dle pravidel stanovených výborem spolku užívat sportoviště a sportovní zázemí spolku, přičemž tato forma členství vytváří sportovní a divácké veřejnosti prostor pro vyjádření přízně směrem ke spolku, jeho sportovním družstvům a sportovcům a k jeho činnosti.  

     

    3.              Přispívatelské členství zaniká písemným prohlášením člena o zrušení registrace,  vyloučením z vážných důvodů (porušení stanov, vnitřních směrnic, soutěžních řádů,  hrubá nebo opakovaná nekázeň, jednání v hrubém rozporu s účelem, zájmy a cíly spolku), úmrtím člena.

     

 

  

 1. Hospodaření

   

  1)    Způsob hospodaření

   

    1. Hospodaření spolku je podřízeno jeho účelu a hlavní činnosti s ohledem na platné právní normy a předpisy.

    2. O hospodaření spolku je výbor povinen vést řádným způsobem zápisy v účetních knihách  a jiných evidencích, tak aby bylo správné, průkazné a pravdivé.

    3. Účetnictví je vedeno v souladu s platným zněním zákona o účetnictví.

    4. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok je součástí zprávy o činnosti spolku na členské schůzi.

    5. V rámci svého hospodaření může spolek členům proplácet cestovní náhrady za tréninky i soutěžní zápasy a náklady související se sportovní činností (odměny, prémie, náklady na letní či zimní soustředění, sportovní materiál apod.).

    6. O výši těchto náhrad členům spolku rozhoduje výbor spolku.

    7. V rámci své činnosti může spolek finančně ohodnocovat přestupy hráčů a tím zvyšovat svou úroveň sportovní a finanční.

      

     2.    Zdroje majetku tvoří zejména:

      

 1. Členské příspěvky:

  • členský příspěvek je výlučným příjmem spolku

  • výši členských příspěvků schvaluje členská schůze

  • v případech hodných zvláštního zřetele (sociální nouze, apod.) může na základě písemné žádosti výbor jednotlivé členy od placení členského příspěvku osvobodit

  • osvobození od placení členského příspěvku platí vždy jen na daný rok a neupírá členovi práva ani další povinnosti

  • pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek, je právem výboru takovému členu znemožnit účast na sportovních aktivitách spolku a využívání výhod plynoucích z jeho členství ve spolku, zejména pak práva hlasovat na členské schůzi

  • pokud je aktivní člen spolku (hráč) na hostování v jiném klubu, platí členský příspěvek stejný jako člen nesportující

  • příspěvek za aktivního člena, který je na hostování v jiném klubu, platí člen sám nebo tento příspěvek za něj zaplatí klub, v němž je tento aktivní člen na hostování.

    

 2. Mimořádné členské příspěvky:

  • Placení mimořádného členského příspěvku rozhoduje členská schůze v případě mimořádné situace hodné zvláštního zřetele.

  • Tento příspěvek je však dobrovolný a jeho nezaplacení neubírá členovi práva ani povinnosti.

    

 3. Výnosy z vlastního majetku.

 4. Dary fyzických a právnických osob.

 5. Výnosy z akcí pořádaných spolkem nebo za jeho účasti.

 6. Dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů.

 7. Příjmy z hospodářské činnosti spolku a výnosy z obchodních společností v nichž má podíl.

   

   

 1. Zánik nebo zrušení

   

  Sdružení může zaniknout na základě :

   

    1. Rozhodnutí členské schůze.

    2. Rozhodnutí příslušných státních orgánů.

      

      

 2. Závěrečná ustanovení

             

              Přijetím těchto stanov plní spolek povinnost vyplývající z ust. § 3041 zák.č. 89/2012 Sb., když ve lhůtě v tomto zákonném ustanovení uvedené přizpůsobuje stanovy právní úpravě obsažené v zák.č. 89/2012 Sb.


 


<< zpět

Novinky

 

Činnost klubu je spolufinancována
z Programu MŠMT č.VIII:
Organizace sportu ve sportovních klubech

mistrovské utkání muži A 29. kolo:
FC Velké Meziříčí - FC Vikt. Otrokovice 2:4 (0:4)
branky: 2x Duba

mistrovské utkání muži A 17. kolo:
SK Uničov - FC Velké Meziříčí 2:2 (0:0)
branky: Demeter, Bouček

mistrovské utkání muži A 27. kolo:
FC Velké Meziříčí - 1.HFK Olomouc 3:2 (0:2)
branky: Smejkal, Duba, Dolejšmistrovské utkání muži B 22. kolo:
FC Velké Meziříčí B - Sokol KOšetice 1:0 (1:0)
branka: Polanský

Příští zápas

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and datum <= '259200' order by datum, poradi asc limit 0,20' at line 1